Formularz zgłoszenia

20. OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY „PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ”

Organizator:
Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej
DANE OSOBOWEREPERTUAR KONKURSOWY


 


 


AKOMPANIAMENT (prosimy zaznaczyć)

 PÓŁPLAYBACK AKOMPANIATOR, ZESPÓŁ – proszę wypełnić poniżej
ŹRÓDŁO INFORMACJI O KONKURSIE (prosimy zaznaczyć)

 PRASA RADIO INTERNET ZNAJOMI INNE


PREFEROWANY TERMIN UDZIAŁU W ELIMINACJACH (prosimy zaznaczyć)

7 CZERWCA (ŚRODA)8 CZERWCA (CZWARTEK)9 CZERWCA (PIĄTEK)
 Uczestnik niniejszym potwierdza, że przeczytał Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej Organizatora, zgadza się z jego treścią i akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń. W szczególności Uczestnik Konkursu potwierdza, że wraz z wysłaniem zgłoszenia na Konkurs, w razie przejścia do II etapu Konkursu, zobowiązany jest zawrzeć umowę z Organizatorem zgodnie z par. 11 Regulaminu Konkursu. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w imieniu osoby lub osób trzecich, osoba zgłaszająca potwierdza na własną odpowiedzialność, że ma upoważnienie do związania tych osób trzecich treścią Regulaminu Konkursu oraz do poddania ich obowiązkom wynikającym z Regulaminu Konkursu. Osoby poniżej 18. roku życia zobowiązane są przedstawić zgodę przedstawiciela ustawowego.

Ponadto niniejszym Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele związane z Konkursem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Uczestnik podaje te dane dobrowolnie i ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane są doraźnie na cele związane z Konkursem i po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte.