Regulamin Konkursu

Zarząd Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej ogłasza niniejszym, że konkurs „Pamiętajmy o Osieckiej” na interpretację piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej w 2011 r. zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami poniższego Regulaminu:

Słownik terminów użytych w Regulaminie

Na potrzeby niniejszego Regulaminu termin:

1. Organizator – oznacza Fundację Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jakiela 8, 01-540 Warszawa), organizację pożytku publicznego, zarejestrowaną w KRS pod nr 0000090093.

2. Konkurs – oznacza XIV edycję konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” na interpretację piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej organizowaną w przez Organizatora 2011 roku.

3. Regulamin – oznacza regulamin Konkursu na rok 2011.

4. Uczestnik – oznacza osobę, która skutecznie zgłosiła swój udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem.

5. Osoba Towarzysząca – oznacza wszelkie osoby występujące z Uczestnikiem na scenie podczas występów w trakcie trwania Konkursu, jak np. muzycy, wokaliści, tancerze itp.

6. Jury – oznacza jury wybrane przez Organizatora zgodnie z § 5 Regulaminu dla oceny występów Uczestników w ramach Konkursu.

7. Dyrektor Artystyczny – oznacza pana Jerzego Satanowskiego.

8. Lista – oznacza specjalną listę piosenek Agnieszki Osieckiej opublikowaną na stronach internetowych Organizatora (www.okularnicy.org.pl). Wykonanie przez Uczestnika jednej z piosenek z Listy będzie przez Jury oceniane w sposób szczególnie pozytywny.

9. Opłata Wpisowa – oznacza bezzwrotną opłatę wpisową na rzecz Organizatora, która ma pokryć w szczególności koszty organizacji eliminacji do Konkursu.

10. Aneks – oznacza aneks do niniejszego Regulaminu, w którym ogłaszane są na wszelkie daty i informacje związane z poszczególnymi etapami Konkursu oraz innymi wydarzeniami związanymi z Konkursem. Aneks, a także wszelkie zmiany do Aneksu mają charakter wiążący po ogłoszeniu na stronach internetowych Organizatora (www.okularnicy.org.pl).

§ 1

Organizator Konkursu, Dyrektor Artystyczny i patronat

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej z siedzibą w Warszawie.

2. Konkurs organizowany jest przy współpracy z Teatrem Atelier w Sopocie, który organizuje w szczególności warsztaty wokalne w II etapie Konkursu.

3. Dyrektorem Artystycznym Konkursu jest pan Jerzy Satanowski.

4. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta m.st. Warszawy.

5. Niniejszy Regulamin, wszelkie zawarte w nim prawa i obowiązki Uczestników oraz wszelkie umowy podpisywane w Uczestnikami na podstawie niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Konkursu w roku 2011.

§2

Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest interpretacja piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej.

§ 3

Uczestnicy Konkursu i zgłoszenie 

1. W Konkursie mogą brać udział amatorzy albo zawodowcy, a także soliści oraz zespoły wokalne pod warunkiem, że łącznie spełnią poniższe warunki:

(a) we właściwych terminach, zgodnie z Regulaminem, skutecznie zgłoszą udział w Konkursie,
(b) w dniu zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie ukończyli 16 rok życia,
(c) uiszczą bezzwrotną Opłatę Wpisową w wysokości 30,- zł (trzydziestu złotych polskich) przelewem na konto Organizatora o nr 61 1090 1030 0000 0001 1454 7374 najpóźniej do 5 czerwca 2011 r. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata wpisowa za Konkurs – imię/nazwisko.” Przed przystąpieniem do Konkursu, w dniu eliminacji (I etap Konkursu) należy przedstawić Organizatorowi oryginał dokumentu przelewu.

2. Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie, zgłaszają swój akces na karcie zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.okularnicy.org.pl (zakładka: konkurs/zgłoszenia) oraz w biurze Organizatora pod numerem tel. (22) 839 73 38 albo fax (22) 839 09 49.

3. Prawidłowo wypełnione karty zgłoszeniowe należy złożyć u Organizatora poprzez system zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych Organizatora lub drogą pocztową pod adresem pocztowym Organizatora. Osoba zgłaszająca się do Konkursu staje się jego Uczestnikiem od chwili przyjęcia przez Organizatora prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej.

4. Szczegółowe terminy przyjmowania kart zgłoszeniowych od kandydatów na Uczestników określone zostały w Aneksie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które otrzymał w innym terminie, niż określony w Aneksie. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do eliminacji w I etapie Konkursu tych osób, które nie wniosły w terminie określonym w ust. 1 wymaganej Opłaty Wpisowej lub które nie przedstawią w dniu eliminacji dowodu uiszczenia Opłaty Wpisowej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo, by według własnego swobodnego uznania zaprosić do udziału w Konkursie, z pominięciem etapu eliminacji, wykonawców, laureatów innych konkursów oraz inne osoby, które ze względu na reprezentowany wysoki poziom artystyczny kwalifikują się do uczestnictwa w Konkursie bez eliminacji. Ponadto do II i III etapu Konkursu zakwalifikowana zostaje automatycznie osoba, która otrzyma w roku 2011 nagrodę im. Agnieszki Osieckiej podczas Finału Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, o ile osoba ta zgodzi się na udział w Konkursie jako Uczestnik.

6. Wszyscy wykonawcy zaproszeni przez Organizatora do Konkursu zgodnie z ust. 5 oraz wszelkie Osoby Towarzyszące Uczestnikowi w trakcie Konkursu mają taki sam status, tj. takie same prawa i obowiązki na podstawie Regulaminu jak Uczestnicy, chyba że Organizator postanowi inaczej. W szczególności, podmioty te są zobowiązane do podpisania umów, o których jest mowa w § 11 Regulaminu.

7. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, ze względu na szczególne okoliczności, może zwolnić osobę ubiegającą się o uczestnictwo w Konkursie od wymogu wniesienia Opłaty Wpisowej na pisemny wniosek przesłany wraz z uzasadnieniem faksem lub pocztą elektroniczną do siedziby Organizatora. O ewentualnym zwolnieniu z Opłaty decyduje ostatecznie Zarząd Organizatora.

8. Opłatę Wpisową wnosi się zgodnie z § 3.1 Regulaminu, chyba że Uczestnikowi przysługuje zwolnienie z Opłaty Wpisowej zgodnie z § 3.7 Regulaminu. Opłatę Wpisową wnosi jeden podmiot wykonawczy (np. solista, trio, zespół itp.) zgłoszony do Konkursu, tzn. nawet w przypadku występowania w ramach zgłoszonego podmiotu kilku Uczestników równocześnie albo Uczestnika wraz z Osobami Towarzyszącymi, Opłata Wpisowa wnoszona jest tylko za jeden podmiot wykonawczy.

§ 4

Repertuar 

1. Uczestnicy powinni na cele Konkursu przygotować dwie piosenki ze słowami Agnieszki Osieckiej, wybrane według własnego uznania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-6 poniżej.

2. Wyboru piosenek, o których mowa w ust. 1 powyżej, można dokonać jedynie spośród piosenek, które zostały zarejestrowane w odpowiednich rejestrach Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i znajdują się pod prawną ochroną tej organizacji. Wykaz zarejestrowanych utworów Agnieszki Osieckiej znajduje się u Organizatora i na stronie www.okularnicy.org.pl

3. Organizator zachęca Uczestników do przedstawienia własnej, oryginalnej interpretacji piosenek Agnieszki Osieckiej. Równocześnie piosenki wykonywane w ramach Konkursu powinny zachowywać pierwotną strukturę melodyczną.

4. W celu urozmaicenia występów konkursowych, Organizator zamieścił Listę na stronie internetowej (www.okularnicy.org.pl). Jury będzie sobie szczególnie cenić różnorodność w wyborze utworów i dlatego zachęca do wyboru jednej z piosenek z Listy.

5. W II i III etapie Konkursu, Organizator i Dyrektor Artystyczny decydują ostatecznie o wyborze repertuaru dla Uczestnika. W szczególności mogą oni zasugerować Uczestnikowi wykonanie w II i III etapie Konkursu innej, niż uprzednio wykonywanej piosenki.

§ 5

Jury  

1. Organizator Konkursu według własnego swobodnego uznania zaprasza do udziału w Jury wybitnych znawców piosenki, w szczególności spomiędzy kompozytorów, aktorów, piosenkarzy lub dziennikarzy. Na żadnym etapie Konkursu, członkiem Jury nie może być przedstawiciel podmiotu, który wspiera Konkurs finansowo (sponsor) lub przedstawiciel podmiotu, który funduje jakiekolwiek nagrody dla Uczestników Konkursu.

2. Organizator powołuje dwa składy Jury. Pierwszy skład Jury obraduje podczas I etapu Konkursu. Drugi skład Jury powoływany jest na potrzeby III etapu Konkursu.

3. W I etapie Konkursu zadaniem Jury jest wyłonienie Uczestników, którzy kwalifikują się do udziału w II i III etapie Konkursu. W III etapie Konkursu, Jury wybiera osoby, którym przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

5. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz do uczestniczenia w obradach Jury przez cały czas trwania obrad na danym etapie Konkursu. Nie jest możliwa zmiana członków Jury albo zastępstwo przez inne osoby podczas pracy Jury na określonym etapie Konkursu.

§ 6

Przebieg Konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

(a) I etap – przyjmowanie zgłoszeń od Uczestników oraz eliminacje do II i III etapu Konkursu;
(b) II etap – warsztaty wokalne dla Uczestników zakwalifikowanych po eliminacjach do dalszych etapów oraz ewentualnie udział w innych koncertach wskazanych przez Organizatora przygotowujących uczestników do III etapu Konkursu.
(c) III etap – trzydniowe warsztaty wokalne i koncerty

2. Koncert Finałowy

3. Galowy Koncert Laureatów.

§ 7

Etap I Konkursu 

1. Pierwsze eliminacje dla Uczestników, którzy skutecznie zgłosili swój udział w Konkursie, odbędą się w Warszawie w miejscu i terminie określonym w Aneksie. Dopuszczenie Uczestnika do eliminacji uzależnione jest od przedstawienia dowodu uiszczenia Opłaty Wpisowej.

2. Na potrzeby I etapu Konkursu, Uczestnicy przygotowują dwie piosenki zgodnie z § 4 Regulaminu.

3. W I etapie Konkursu, Uczestnicy wykonują przed Jury jedną piosenkę z własnym akompaniamentem (muzyk, zespół albo nagranie podkładu muzycznego na kasecie lub płycie CDR, mp3, komputerze laptop, a także na innych nośnikach) z uwzględnieniem postanowień § 4 Regulaminu. Informacje o akompaniamencie oraz wszelkie inne informacje dotyczące ewentualnie potrzebnego nagłośnienia Uczestnicy zobowiązani są podać na karcie zgłoszeniowej.

4. Po wykonaniu przez Uczestnika pierwszej przygotowanej piosenki, Jury może wedle własnego swobodnego uznania poprosić Uczestnika o wykonanie drugiej piosenki.

5. Wyniki obrad Jury w I etapie Konkursu opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatora po przesłuchaniu wszystkich zgłoszonych i obecnych na przesłuchaniach Uczestników, nie później jednak, niż w terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia ostatniego, wyznaczonego zgodnie z Aneksem dnia przesłuchań I etapu Konkursu. Ogłaszając wyniki, Jury ustali także liczbę osób zakwalifikowanych do II i III etapu Konkursu.

6. Wszelkie koszty podróży, zakwaterowania oraz wszelkie inne podobne koszty związane z uczestnictwem w I etapie Konkursu w całości we własnym zakresie ponosi Uczestnik.

7. Dyrektor Artystyczny może wedle własnego swobodnego uznania wskazać spośród Uczestników I etapu Konkursu tych, którzy zostaną poleceni i zakwalifikowani do udziału w:

– Finale Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie (do 4 osób),
– Finale Olsztyńskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”.

Postanowienie niniejszego ustępu dotyczy zarówno Uczestników II etapu, III etapu Konkursu, jak też osób, które nie zostały przez Jury zakwalifikowane do II i III etapu Konkursu.

§ 8

Etap II Konkursu 

1. Osoby zakwalifikowane przez Jury do II etapu Konkursu mają obowiązek uczestniczenia w warsztatach wokalnych, które odbędą się w szczególności, lecz nie wyłącznie, w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie w terminie określonym w Aneksie. Uczestnicy II etapu Konkursu zobowiązują się w ramach warsztatów do:

(a) publicznych występów, które zorganizowane zostaną przez Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie, w liczbie i w terminach wskazanych przez Organizatora,
(b) do udziału w innych koncertach/warsztatach, które wskazane zostaną przez Organizatora w Aneksie najpóźniej wraz z rozpoczęciem II etapu Konkursu.

2. Liczba występów oraz ich dokładne terminy, a także inne szczegółowe informacje dotyczące organizacji warsztatów zostaną podane do wiadomości Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Warsztaty organizowane są w ścisłej współpracy i przy współudziale Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie.

4. Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie interpretacji piosenek: panią Magdalenę Smalarę i Dyrektora Artystycznego.

5. W II etapie Konkursu, Uczestnikom akompaniuje zespół zaangażowany przez Organizatora, chyba że Organizator postanowi inaczej.

6. W II etapie Konkursu, Uczestnicy otrzymają od Organizatora zwrot kosztów podróży. Ponadto, w trakcie trwania warsztatów Uczestnikom zapewnione zostanie odpowiednie zakwaterowanie oraz diety, które mają pokryć w szczególności koszty wyżywienia. Koszty podróży oraz diety zostaną Uczestnikom wypłacone przez Teatr Atelier im Agnieszki Osieckiej, z którym Organizator zawrze w tej sprawie stosowne porozumienie. W pozostałym zakresie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za Uczestników i nie jest zobowiązany do udzielenia Uczestnikom dalej idącego wsparcia finansowego.

7. Uczestnicy, na okres uczestniczenia w II etapie Konkursu, zobowiązani są posiadać we własnym zakresie ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 9

Etap III Konkursu 

1. Etap III Konkursu składa się z trzech części:

a) trzydniowych warsztatów i koncertów
b) Koncertu Finałowego
c) Galowego Koncertu Laureatów,

które odbędą się w Warszawie w miejscach i terminach określonych w Aneksie.

2. Uczestnicy zakwalifikowani do II i III etapu Konkursu mają obowiązek uczestniczenia w Koncercie Finałowym, który jest nieodłącznym elementem Konkursu. Taki sam obowiązek dotyczy Galowego Koncertu Laureatów, jeżeli Organizator zdecyduje się zorganizować ten koncert w ramach III etapu Jury. Organizator może w szczególnych, uzasadnionych przypadkach zwolnić Uczestnika z udziału w 3-dniowych warsztatach odbywających się przed Koncertem Finałowym.

3. Po zakończeniu Koncertu Finałowego, Jury powołane przez Organizatora na potrzeby III etapu Konkursu wyłoni zwycięzców I (pierwszej), II (drugiej) i III (trzeciej) nagrody w ramach Konkursu i przyzna te nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem. Jury może przyznawać Uczestnikom także wyróżnienia oraz zadecydować o przyznaniu innych nagród przewidzianych w § 10 Regulaminu.

4. W III etapie Konkursu, Uczestnikom podczas trwania koncertów zapewnione zostanie odpowiednie zakwaterowanie. W pozostałym zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za Uczestników i nie jest zobowiązany do udzielenia Uczestnikom dalej idącego wsparcia finansowego.

5. Uczestnicy, na okres uczestniczenia w III etapie Konkursu, zobowiązani są posiadać we własnym zakresie ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Konkursu.

§10

Nagrody 

1. Organizator ustanawia i funduje regulaminowe nagrody pieniężne i rzeczowe.

2. Organizator ustanawia I, II i III nagrodę pieniężną dla Uczestników, którzy zaprezentowali, zdaniem Jury, najlepszą interpretację piosenki ze słowami Agnieszki Osieckiej podczas Koncertu Finałowego.

3. Wysokość nagród, a także rodzaj nagród Organizator ustali ostatecznie i ogłosi w Aneksie ostatecznie najpóźniej na 10 (dziesięć) dni przed rozpoczęciem Koncertu Finałowego. Dotyczy to także wysokości nagród pieniężnych, o których jest mowa w ust. 2. Nagrody pieniężne są wypłacane z potrąceniem należnego podatku.

4. Nagrody opisane w ust. 1-3 powyżej zostaną przyznane Uczestnikom wyłonionym przez Jury Konkursu po Koncercie Finałowym i wręczone w trakcie Galowego Koncertu Laureatów lub na zakończenie Koncertu Finałowego.

5. Ponadto, w II etapie Konkursu, przewidziana została nagroda publiczności, która zostanie przyznana zgodnie z wynikiem plebiscytu przeprowadzonego wśród publiczności podczas koncertów w ramach warsztatów w II etapie Konkursu w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie. Za nagrodę publiczności oraz wszelkie inne nagrody związane z występami Uczestników w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej, w II etapie Konkursu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej.

6. Sponsorzy oraz patroni Konkursu lub też inne podmioty mogą przyznawać pozaregulaminowe nagrody pieniężne lub rzeczowe. Nagrody pozaregulaminowe może też przyznawać Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie lub organizatorzy koncertów, w których uczestniczyć będą Uczestnicy podczas warsztatów w II etapie Konkursu.

7. Odpowiedzialność za wszelkie ufundowane, obiecane lub w inny sposób ustanowione nagrody pozaregulaminowe ponoszą osoby lub podmioty, które zobowiązały się do ich ufundowania. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niemożność wyegzekwowania nagród pozaregulaminowych od fundatorów. Niniejsze postanowienie nie dotyczy nagród pozaregulaminowych ufundowanych przez podmioty, które zawarły z Organizatorem pisemną umowę dotyczącą danej nagrody i które zostały przez Organizatora umieszczone w Aneksie. W takim wypadku, Organizator zobowiązuje się do pomocy w wyegzekwowaniu obiecanych nagród.

§ 11

Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw 

1. Uczestnicy, którzy zgłosili się do udziału w Konkursie, a w szczególności Uczestnicy II i III etapu Konkursu, zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z Konkursem obowiązków nałożonych zgodnie z Regulaminem nieodpłatnie. Zobowiązują się oni w szczególności do nieodpłatnych występów w trakcie trwania warsztatów w II i III etapie Konkursu oraz do nieodpłatnych występów w szczególności podczas Koncertu Finałowego oraz Galowego Koncertu Laureatów.

2. Uczestnicy, przystępując do Konkursu, przenoszą na Organizatora, bez wynagrodzenia, przysługujące Uczestnikom prawa związane z wykonaniami artystycznymi oraz przenoszą na Organizatora bez wynagrodzenia możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji istniejących w chwili przystąpienia Uczestnika do Konkursu, a w szczególności:

(a) w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotniania egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami,
(b) w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym do sprzedaży, użyczania oraz najmu egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono oraz
(c) do rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym do nagrania i rozpowszechniania występów konkursowych w radiu i telewizji, a także w „Radiu Okularników” na stronach internetowych Organizatora.

3. Uczestnicy II i III etapu Konkursu zobowiązani są, niezwłocznie po zakończeniu I etapu Konkursu, lecz nie później niż przed przystąpieniem do II etapu Konkursu, do podpisania z Organizatorem sporządzonej przez Organizatora umowy dotyczącej nieodpłatnego przeniesienia na jego rzecz praw, o których jest mowa w § 11 Regulaminu oraz regulującej ponadto także inne prawa i obowiązki Uczestnika. Ten sam obowiązek dotyczy Osób Towarzyszących.

4. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora sposób, w szczególności do ich publikacji w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora.

§12

Sponsorzy i patroni medialni 

1. Konkurs jest finansowany i popularyzowany zarówno przez Organizatora jak i przez sponsorów oraz patronów medialnych.

2. Sponsorzy i Patroni mają prawo do przyznania swoich nagród i wyróżnień poza Regulaminem. Przedmiot nagród określają w umowach z Fundacją, w protokole po wysłuchaniu Koncertu Finałowego lub w jakikolwiek inny zaakceptowany przez Organizatora sposób.

3. Na żadnym etapie Konkursu, przedstawiciele sponsorów nie mogą zostać powołani przez Organizatora do składu Jury.

§ 13

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez Zarząd Organizatora i opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

2. Szczegółowe terminy przyjmowania zgłoszeń, terminy poszczególnych etapów Konkursu oraz wysokość jak i rodzaj nagród Organizator określi w Aneksie, który stanowi integralną część Regulaminu. Do Aneksu zastosowanie mają wszystkie postanowienia Regulaminu, w szczególności wymienione w § 13 ust. 4 Regulaminu prawo Organizatora do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3. W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga ostatecznie Zarząd Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej.

4. Organizator, w razie potrzeby, a także w szczególności w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu, w tym do zmiany terminów i miejsc, w których przeprowadzany jest Konkurs. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie dokonane na stronach internetowych Organizatora lub jakikolwiek inny sposób.

5. Organizator nie odpowiada za szkody na osobie lub mieniu powstałe Uczestnikom Konkursu w związku z przeprowadzeniem Konkursu, za wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

Warszawa, 21 marca 2011 r.

Zarząd Fundacji Okularnicy:
Agata Passent, Teresa Drozda, Maciej Taborowski

 

ANEKS
Nagrody i terminy na rok 2011

(A) PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
od dnia 01.04.2011 r. do dnia 31.05.2011 r.

(B) I ETAP KONKURSU
6,7,8 czerwca 2011 r. w Studiu Muzycznym PR im. Agnieszki Osieckiej

(C) II ETAP KONKURSU
9-13 sierpnia 2011 r. w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie
14 sierpnia 2010 r. koncert w Leśniczówce w Praniu

(D) III ETAP KONKURSU
Warsztaty i koncerty
1 października 2011 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
Koncert Finałowy
2 października 2011 r. w Studiu Muzycznym PR im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie
Galowy Koncert Laureatów
3 października 2011 r. w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie

(E) NAGRODY REGULAMINOWE
zostaną ogłoszone w późniejszym terminie
Nagrody pieniężne
Nagrody rzeczowe

(F) NAGRODY POZAREGULAMINOWE
zostaną ogłoszone w późniejszym terminie

Warszawa, 21 marca 2011 r.

Zarząd Fundacji Okularnicy:
Agata Passent, Teresa Drozda, Maciej Taborowski