Statut Fundacji

STATUT

FUNDACJI OKULARNICY IMIENIA AGNIESZKI OSIECKIEJ

ustanowionej w dniu 22.11.2000 r. aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Bartnickiego z Warszawy, Rep. A Nr 14301/2000 – tekst jednolity po zmianach dokonanych w dniu 16.03.2011 r. oraz 8.04.2014 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Fundacji

Fundacja pod nazwą „Fundacja Okularnicy imienia Agnieszki Osieckiej”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Agatę Marię Passent, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym prze notariusza Marka Bartnickiego z kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia 22 listopada 2000 r., repertorium A nr 14301/2000, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze  zm., dalej „Ustawa o fundacjach”), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm., dalej „Ustawa o działalności pożytku publicznego”) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tworząc w tym celu oddziały.
 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

 

§ 5

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 

§ 6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

§ 7

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 8

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Rozdział II

Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 9

Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

 1. opieka nad spuścizną Agnieszki Osieckiej,
 2. popieranie i promowanie twórczości autorów i kompozytorów piosenek oraz innych form estradowych i teatralnych,
 3. promowanie młodego pokolenia twórców (wykonawców, reżyserów, aktorów, muzyków, plastyków, choreografów i innych) oraz pomoc w rozwijaniu ich talentów,
 4. kształtowanie i popularyzacja edukacji artystycznej,
 5. opieka nad pomnikami, tablicami pamiątkowymi, nieruchomościami związanymi z twórczą działalnością artystyczną,
 6. pomoc w zagospodarowaniu obiektów zabytkowych na domy twórcze, muzea, placówki kulturalne.

 

§ 10

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego

 1. Dla realizacji swoich celów statutowych, Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 powyżej obejmuje:
 1. (58.1) inicjowanie i wspieranie wydawania książek, śpiewników, bibliografii, nagrań dźwiękowych, albumów oraz fotografii dotyczących życia i twórczości Agnieszki Osieckiej,
 2. (63.12.Z) organizowanie i przygotowanie strony internetowej poświęconej Agnieszce Osieckiej oraz działalności Fundacji,
 3. (91.01.B) gromadzenie i porządkowanie archiwum dotyczącego życia i twórczości Agnieszki Osieckiej,
 4. (90.04.Z) upamiętnianie osoby i twórczości Agnieszki Osieckiej,
 5. (90.0) organizowanie i finansowanie:
 1. (90.02.Z) stypendiów, nagród i upominków dla osób realizujących cele Fundacji,
 2. (90.01.Z) nieodpłatnych koncertów, spektakli teatralnych i kabaretowych, warsztatów artystycznych, konkursów, wystaw i spotkań,
 3. (59.20.Z) utrwalania i nieodpłatnego rozpowszechniania wydarzeń artystycznych na wszystkich polach eksploatacji, z zachowaniem praw autorskich twórców,
 1. (94.99.Z) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami kulturalnymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

§ 11

Odpłatna działalność pożytku publicznego

 1. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 powyżej obejmuje:
 1. (90.01.Z) prowadzenie, organizowanie i finansowanie ogólnopolskiego konkursu wokalnego pod nazwą „Pamiętajmy o Osieckiej” oraz festiwalu poświęconego pamięci mistrzów słowa,
 2. (90.0) organizowanie i finansowanie:
 1. (90.01.Z) koncertów, spektakli teatralnych i kabaretowych, warsztatów artystycznych, konkursów, wystaw, spotkań,
 2. (59.20.Z) utrwalania i rozpowszechniania wydarzeń artystycznych na wszystkich polach eksploatacji, z zachowaniem praw autorskich twórców,
 1. (94.99.Z) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami kulturalnymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 2. (96.09.Z) pozyskiwanie zasobów materialnych w celu realizacji celów Fundacji.

§ 12

Działalność gospodarcza

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizowana i kierowana jest przez Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy, powoływani przez Zarząd.
 3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów nadaje Zarząd.
 4. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
 5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego i tylko w zakresie i na zasadach określonych w statucie oraz w rozmiarze służącym jej celom.
 6. Na podjęcie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza kwotę 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) z funduszu założycielskiego Fundacji.
 7. Działalność gospodarcza Fundacji nie pokrywa się z odpłatną działalnością pożytku publicznego, o której mowa w §11 powyżej. W żadnym wypadku Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 8. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje, z wyłączeniem działalności, o której mowa w § 11 ust. 2:
 1. wydawanie książek i periodyków oraz pozostałą działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1), w tym: (58.11.Z) wydawanie książek, (58.13.Z) wydawanie gazet, (58.14.Z)   wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, (58.19.Z) pozostałą działalność wydawniczą;
 2. (59.11.Z) działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, (59.12.Z) działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, (59.13.Z) działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, (59.14.Z) działalność związaną z projekcją filmów;
 3. (47.61.Z) sprzedaż detaliczną książek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, (47.62.Z) sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, (47.63.Z) sprzedaż detaliczną nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, (47.91.Z) sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, (47.99.Z) pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 4. (63.99.Z) pozostałą działalność usługową w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowaną;
 5. (73.1) reklamę, (73.20.Z) badanie rynku i opinii publicznej, (74.20.Z) działalność fotograficzną, (74.90.Z) pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną, (82.30.Z) działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów, (82.99.Z) pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną;
 6. (90.02.Z) działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych, (90.03.Z) artystyczną i literacką działalność twórczą, (90.04.Z) działalność obiektów kulturalnych.

 

§ 13

Każda z form działalności, o których mowa w § 10 – 12 powyżej, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 14

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

 

§ 15

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów,
 2. dotacji lub subwencji,
 3. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 5. dochodów z działalności gospodarczej, wytwórczej i usługowej, o której mowa w § 12 powyżej, prowadzonej przez Fundację w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 16

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat długoterminowych i w papierach wartościowych.
 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jej działalności.
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
 4. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu, członków Rady, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej na potrzeby niniejszego statutu „Osobami Bliskimi”).
 5. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu,  członków Rady, pracowników Fundacji, oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 6. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, członków Rady, pracowników Fundacji oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 7. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu, członkowie Rady, pracownicy Fundacji oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 17

Organami Fundacji są:

 1. Rada,
 2. Zarząd.

 

§ 18

Rada Fundacji

 1. Rada składa się z co najmniej trzech członków.
 2. Członków Rady powołuje pisemnie Fundator na czteroletnią kadencję.
 3. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek śmierci lub złożenia rezygnacji w formie pisemnej na ręce Fundatora.
 4. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w szczególności mając na względzie postanowienie ust. 1, Fundator powołuje nowego członka Rady na okres do końca kadencji osoby, której członkostwo wygasło.
 6. Funkcji członka Rady nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.
 7. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 8. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Członkowie Rady nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji członka Rady wynagrodzenia.

 

§ 19

 1. Do kompetencji Rady należy:
 1. decydowanie o kierunkach działalności Fundacji oraz określanie sposobów wdrażania celu i zadań Fundacji, a także uchwalanie zaleceń odnośnie do kierunków działalności Zarządu,
 2. ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok poprzedni oraz ocena wypełniania celów przez Fundację,
 3. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji, uchwalonych przez Zarząd,
 4. zatwierdzanie programów działania Fundacji, uchwalonych przez Zarząd,
 5. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych przez Zarząd,
 6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 7. zatwierdzenie decyzji Zarządu o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
 8. zatwierdzenie decyzji Zarządu o likwidacji Fundacji,
 9. wskazanie instytucji, których działalność odpowiada zadaniom Fundacji, celem przekazania im majątku pozostałego po likwidacji Fundacji,
 10. uchwalenie, w razie takiej potrzeby, regulaminu działania Rady,
 11. wyznaczenie likwidatora Fundacji,
 12. sprawowanie nadzoru nad Zarządem Fundacji.
 1. Rada może żądać od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądać od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w każdej sprawie związanej z działalnością Fundacji.

 

§ 20

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej dwóch  członków jej składu.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub dwóch członków Rady.
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 5. Uchwały Rady mogą być podejmowane podczas posiedzeń Rady lub też w trybie obiegowym. Przewodniczący Rady zarządza przeprowadzenie głosowania obiegowego nad uchwałą z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Rady.
 6. Funkcje Przewodniczącego Rady i innych członków Rady są honorowe i bezpłatne. Rada może jednak przyznać zwrot uzasadnionych kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.
 7. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał.

 

§ 21

Zarząd Fundacji

 1. W skład Zarządu wchodzi co najmniej jedna osoba.
 2.  Członka lub członków Zarządu powołuje na czteroletnią kadencję Fundator w drodze pisemnego oświadczenia.
 3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 4. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes, wskazywany w powołaniu przez Fundatora.

 

§ 22

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa, z zastrzeżeniem ust. 2, na skutek śmierci, lub złożenia rezygnacji w formie pisemnej na ręce Fundatora.
 2. Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 3. Fundator, poprzez pisemne oświadczenie, może powołać nowe osoby na miejsce członków Zarządu, których członkostwo wygasło przed końcem kadencji określonej w § 21 ust. 1.. W tym samym trybie Fundator może powoływać nowych członków Zarządu przed końcem kadencji określonej w § 21 ust. 1.
 4. Kadencja osoby lub osób powołanych zgodnie z ust. 3 do Zarządu wygasa wraz z upływem kadencji całego Zarządu określonej w § 21 ust. 1.
 5. Funkcji Członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Rady.
 6. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać z członkami Rady w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, a w szczególności:
 1. uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
 2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 5. ustalanie regulamin Biura Fundacji,
 6. tworzenie oraz znoszenie stałych i czasowych placówek terenowych Fundacji,
 7. powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Fundacji oraz innych osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 8. ustalanie zasada wynagradzania pracowników Fundacji,
 9. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
 10. podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją o podobnym celu statutowym.

§ 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 25

 1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów oddanych przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 2. W przypadku, gdy Zarząd liczy dwóch członków, do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów oddanych przy obecności co najmniej jednego członka Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania obiegowego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

§ 26

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z twórców skupionych wokół idei Fundacji.

§ 27

Zarząd może uchwalić regulamin, który będzie określał formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami.

 

Rozdział V

Zmiana statutu i połączenie z inną fundacją

§ 28

 1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów wszystkich członków Zarządu..
 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć zmiany celów określonych w akcie założycielskim.

§ 29

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator lub za jego zgodą Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 30

 1. O likwidacji decyduje Fundator lub za jego zgodą Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Decyzja Zarządu musi być zatwierdzona przez Radę.

§ 31

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Radę.

 

§ 32

Sposób likwidacji Fundacji

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.
 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
 1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
 2. wezwanie wierzycieli fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
 3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
 4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
 5. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
 6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
 7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
 8. przekazanie dokumentacji Fundacji do archiwum państwowego.

§ 33

W przypadku śmierci bądź wystąpienia innych okoliczności trwale bądź czasowo uniemożliwiających wykonywanie przez Fundatora jego kompetencji wynikających ze Statutu, kompetencje te wykonuje Zarząd.