Katarzyna Kratiuk: Językowy obraz płci w tekstach piosenek Agnieszki Osieckiej

Katarzyna Kratiuk: Językowy obraz płci w tekstach piosenek Agnieszki Osieckiej

Katarzyna Kratiuk – Językowy obraz płci w tekstach piosenek Agnieszki Osieckiej

Praca licencjacka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, kierunek filologia polska z historią

Całość pracy zamieszczamy w linku, poniżej publikujemy fragment wstępu:

"Tematem mojej pracy jest rekonstrukcja językowego obrazu płci utrwalonego w tekstach piosenek Agnieszki Osieckiej. Problematyka językowego obrazu świata w refleksji naukowej pojawiła się już w epoce renesansu i jest przedmiotem badań naukowych prowadzonych do dnia dzisiejszego. Pojęcie to było zgłębiane przez badaczy niemieckich, amerykańskich i polskich. Od końca lat 80. XX wieku na gruncie językoznawstwa polskiego można zaobserwować wzmożone zainteresowanie tą problematyką, przynoszące w efekcie wiele prac teoretycznych i analitycznych. Do bliższego przyjrzenia się tekstom piosenek Osieckiej zainspirowały mnie ich interpretacje w wykonaniu znanych wokalistów i wokalistek, a mianowicie Maryli Rodowicz, Seweryna Krajewskiego, Krystyny Jandy czy też Katarzyny Nosowskiej.

Moja praca składa się ze wstępu, rozdziału teoretycznego, rozdziału poświęconego poetce Agnieszce Osieckiej, trzech rozdziałów analitycznych i zakończenia. Do pracy dołączyłam również Aneks, zawierający teksty piosenek Osieckiej, które zostały przeze mnie wykorzystane jako podstawa materiałowa analiz. Obejmuje on 50 tekstów z tomików: Kolory, Listy śpiewające, Sztuczny miód, Melodia złudzeń, Imionnik z kwiatem, Śpiewające piaski, Za chwilę, Żywa reklama. Każdy tekst opatrzony został numerem, który w rozdziałach analitycznych funkcjonuje jako odsyłacz do odpowiednich tekstów piosenek.

W pierwszym rozdziale zawarłam informacje na temat pojęcia językowego obrazu świata. Zreferowałam w tym celu poglądy badaczy niemieckich, amerykańskich i polskich, zajmujących się problematyką relacji język-obraz (pojęcie)-rzeczywistość (świat).
Drugi rozdział zawiera informacje na temat życia i twórczości Agnieszki Osieckiej oraz jej związki z mężczyznami, które miały wpływ na powstanie części piosenek jej autorstwa.

Rozdziały trzeci, czwarty i piąty są rozdziałami analitycznymi. Dokonuję w nich rekonstrukcji językowego obrazu kobiety, mężczyzny i relacji damsko-męskich, zawartych w tekstach piosenek Agnieszki Osieckiej. Zrekonstruowany obraz kobiety jest obrazem zróżnicowanym i obejmuje m.in. obraz kobiety zranionej, szczęśliwej, zakochanej, kobiety, żony, ale też takiej, która poszukuje miłości. Zróżnicowany jest też obraz mężczyzny. Osiecka zdecydowanie mniej swoich tekstów poświęciła tematyce męskiej. Jednak udało mi się wyłonić w nich kreacje mężczyzn, którzy zdradzają, którzy są zakochani i szczęśliwi. W ostatnim rozdziale analitycznym próbuję pokazać relacje, jakie zachodzą między kobietą a mężczyzną, utrwalone w tekstach poetyckich."

 

Dzięki uprzejmości Pani Katarzyny, zainteresowani przeczytać mogą cały tekst pracy.