Małgorzata Ziomek: Opowiadania Osieckiej jako propozycja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej

Małgorzata Ziomek: Opowiadania Osieckiej jako propozycja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej

Małgorzata Ziomek: Opowiadania Agnieszki Osieckiej jako propozycja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej

Praca licencjacka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Filologia polska

Całość pracy zamieszczamy w linku, poniżej publikujemy wstęp:

Celem niniejszej pracy jest próba dowiedzenia, iż opowiadania Agnieszki Osieckiej dla dzieci stanowić mogą świetną propozycję metodyczną dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej.

Aby osiągnąć to zamierzenie, w pierwszym rozdziale zarysowana zostanie biografia poetki. Będzie mowa zarówno o sukcesach, jak i porażkach, dotyczących w równej mierze jej życia zawodowego, co prywatnego. W dalszej kolejności nastąpi próba udowodnienia, iż twórczość Osieckiej jest wciąż aktualna, żywa i doceniana. Przywołane będą między innymi nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymała, nie tylko za życia. Pod koniec tej części pracy przedstawione zostaną wnioski z analizy trzech popularnych serii podręczników do języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej pod kątem obecności w nich utworów autorki Okularników.

We wprowadzeniu do rozdziału drugiego mowa będzie o książce Agnieszka Osiecka dzieciom, która jest zbiorem wszystkich napisanych przez poetkę utworów dla najmłodszych. Następnie przybliżone zostaną jej wybrane opowiadania – Szczególnie małe sny, Pantoflisko oraz Ptakowiec. W ich kontekście szczególna waga będzie zwrócona na bohaterów, budowę, język i wartości, jakie ze sobą niosą. W podsumowaniu tych rozważań przedstawione zostaną podobieństwa oraz różnice, które między nimi występują.

Następnie mowa będzie o tym, w jaki sposób opowiadania Osieckiej spełniają wymogi Nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dotyczącej przedmiotu język polski. Dalsza część tego rozdziału będzie składała się  z autorskich propozycji scenariuszy lekcji dla klas IV, V, VI szkoły podstawowej. Do każdego z nich zostaną sformułowane ogólne uwagi (np. wykorzystane środki, metody dydaktyczne, formy pracy), a także podane zoperacjonalizowane cele lekcji. Następnie szczegółowo zostanie opisany przebieg zajęć, z uwzględnieniem takich elementów, jak: wprowadzenie do tematu (ćwiczenie wprowadzające), zadania służące analizie i interpretacji tekstu,  podsumowanie, praca domowa.

Dzięki uprzejmości Pani Małgosi, zainteresowani przeczytać mogą cały tekst pracy.