Regulamin sklepu

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO
Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej

§ 1
Słownik

1. Fundacja – oznacza Fundację Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej oznaczoną dokładnie w § 2 niniejszego Regulaminu.
2. Klient – oznacza osobę fizyczną, która jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. W przypadkach określonych w § 8 ust. 4 Regulamin dotyczy także osób nie będącymi konsumentami dokonujących transakcji w Sklepiku.
3. Sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony przez Fundację na stronach internetowych Fundacji pod adresem www.okularnicy.org.pl
4. Formularz – oznacza formularz internetowy, przy pomocy którego Klient może wybrać oraz zamówić towar ze Sklepiku Fundacji na stronach internetowych Fundacji.
5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepiku Fundacji.

§ 2
Podmiot prowadzący Sklepik

Sprzedaż poprzez sklep internetowy na stronie www.okularnicy.org.pl prowadzi: Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej 01-540 Warszawa, ul. Jakiela 8 adres korespondencyjny: 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 24A/56
tel.: +48 22 839 73 38 e-mail: okularnicy@okularnicy.org.pl
Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000090093
NIP: 525-22-32-103, REGON: 017484890

§ 3
Złożenie zamówienia

1. Fundacja przyjmuje zamówienia od Klientów na towary znajdujące się w Sklep drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza na stronie internetowej Fundacji.
2. Formularz oraz wystawa Sklepu na stronie internetowej Fundacji nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
3. Klient zobowiązany jest podać na Formularzu następujące prawdziwe i aktualne dane:
– imię i nazwisko oraz ewentualnie pełne brzmienie firmy w przypadku klientów innych niż osoby fizyczne,
– ilość zamówionych towarów,
– adres mejlowy Klienta,
– adres pocztowy Klienta, pod który ma zostać dostarczony towar zamówiony w Sklepie,
– telefon kontaktowy Klienta,
– zaznaczyć sposób dokonania zapłaty.
4. Przed zatwierdzeniem zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do potwierdzenia tej okoliczności na Formularzu.
5. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych na Formularzu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w złożonym zamówieniu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Fundację drogą mailową.
6. Po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia przez Klienta na Formularzu, dane są przekazywane Fundacji. W przypadku dokonania skutecznego zamówienia, Klient otrzyma niezwłocznie wygenerowane przez system komputerowy potwierdzenie złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia przez Klienta jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, która wiąże Klienta przez 3 dni robocze od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia na Formularzu.
7. Z zastrzeżeniem ust. 9, jeżeli Klient w terminie 3 dni od złożenia oferty nie otrzyma wiadomości drogą mejlową, że Fundacja nie przyjmuje oferty, ofertę Klienta uważa się za przyjętą w chwili jej złożenia przez Klienta. Fundacja nie przyjmie oferty, gdy okaże się, że w chwili obecnej nie posiada w magazynie towaru zamówionego przez Klienta.
8. Z zastrzeżeniem ust. 9, umowę pomiędzy Klientem i Fundacją uważa się za zawartą w chwili złożenia oferty przez Klienta pod warunkiem, że w ciągu 3 dni od złożenia oferty Fundacja nie oświadczy, że oferty nie przyjmuje zgodnie z ust. 7. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Fundacji.
9. Fundacja zastrzega sobie możliwość ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji, że w określonych dniach w roku, nie będzie w ogóle prowadzona sprzedaż przez Sklep. W takim przypadku żadna umowa z Klientem nie zostanie zawarta. W przypadku, gdy Klient w tym czasie przesłał ofertę w rozumieniu ust. 6 nie zostaje ona przyjęta zgodnie z ust. 7. Fundacja skontaktuje się z Klientem po upływie okresu bez sprzedaży w celu uzyskania potwierdzenia, czy Klient nadal jest zainteresowany zakupem określonych towarów ze Sklepu. Termin 3 dniowy na przyjęcie oferty biegnie wówczas od dnia faktycznego skontaktowania się z Klientem.
10. Jeżeli zamówienie składane jest przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, faktura VAT zostanie prośbę wystawiona po przesłaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury.

§ 4
Realizacja zamówienia

1. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Fundacją i Klientem zgodnie z § 3 ust. 8, Fundacja wyśle zamówiony towar nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zapłaty, o którym mowa w ust. 2 lub też w ciągu 7 dni od zawarcia umowy w przypadku określonym w ust. 3.
2. W przypadku zaznaczenia przez Klienta na Formularzu opcji „przelewem”, towary wysyłane będą pod warunkiem wcześniejszej wpłaty kwoty w wysokości wartości zamówionych towarów powiększonych o wskazane koszty przesyłki na konto Fundacji w Banku Zachodnim WBK: 61 1090 1030 0000 0001 1454 7374. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania wpłaty w pełnej wysokości na koncie Fundacji.
3. W przypadku, gdy zamówiony przez Klienta towar nie będzie dostępny w magazynie i umowa nie zostanie zawarta, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, kiedy towar będzie dostępny. Jeżeli Klient nie zdecyduje się czekać, ewentualna przedwczesna wpłata zostanie przelana na koszt Fundacji na wskazane przez Klienta konto.
4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w transporcie powstałe po przekazaniu przesyłki poczcie lub upoważnionemu przewoźnikowi.

§ 5
Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy zawartej z Fundacją bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od chwili otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym na adres Fundacji. Ponadto Klient zobowiązany jest poinformować Fundację o odstąpieniu od umowy drogą mailową oraz podać numer konta, na który Fundacja przeleje cenę zapłaconą przez Klienta za zwrócone towary.
2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi podlega wyłącznie towar w stanie nienaruszonym, tj. nienoszący żadnych śladów użycia oraz nieuszkodzony.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do przesłania towaru na adres Fundacji, wskazany w § 1 Regulaminu, na własny koszt, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od oświadczenia o odstąpieniu pod rygorem nieotrzymania zwrotu pieniędzy za zakupione towary.
4. Klient zatwierdzając zamówienie na Formularzu potwierdza także, iż otrzymał od Fundacji informację dotyczącą możliwości odstąpienia od umowy.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Fundacją nie przysługuje Klientowi w wypadkach
a. świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Klienta,
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
c. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
6. Fundacja zwraca pieniądze przelewem na konto wskazane przez Klienta w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu przesyłki. Kwota zwrotu dotyczy tylko wartości produktu. Klient sam pokrywa koszty transportu.
7. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do podmiotów niebędących konsumentami.

§ 6
Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności sprzedanego przez Fundację towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej można składać w siedzibie Fundacji wskazanej w § 1 Regulaminu. Reklamacje przyjmowane będą, jeżeli zostaną przesłane drogą pocztową, mailem lub faksem na odpowiednie adresy Fundacji wskazane w § 1 Regulaminu. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do podmiotów niebędących konsumentami.

§ 7
Ochrona danych osobowych

1. W celu realizacji zamówienia Klient dobrowolnie podaje swoje dane, aby umożliwić Fundacji realizację zamówienia. Dane te stanowią dane doraźne w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) i zostaną usunięte niezwłocznie po zrealizowaniu dostawy.
2. Dokonanie zamówienia na Formularzu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie i przetwarzanie danych, które są niezbędne do dokonania wysyłki zamówionego towaru.
3. Dane Klienta nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani wykorzystane w celach niezwiązanych ze sprzedażą dokonywaną przez Fundację.

§ 8
Prawo właściwe i postanowienia końcowe

1. Wszelkie transakcje dokonywane przez Klientów w Sklepie Fundacji podlegają wyłącznie prawu polskiemu.
2. Działalność Sklepu Fundacji jest skierowana wyłącznie do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Klient, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje transakcji w Sklepiku na własne ryzyko i z pełną świadomością wyłączenia jurysdykcji sądów innego państwa zgodnie z ust. 3.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Fundacją i Sklepem jest sąd polski właściwy rzeczowo i miejscowo z wyłączeniem jurysdykcji sądów zagranicznych.
4. Niniejszy Regulamin w dotyczy wyłącznie Klientów. Ponadto § 2, 3, 4, 7 i 8 Regulaminu stosuje się także do podmiotów niebędących konsumentami, które dokonują transakcji w Sklepiku.

Zarząd Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej
Agata Passent, Teresa Drozda, Maciej Taborowski